amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

На 27 и 28 февруари т.г. в аула Максима на Университета по архитектура, строителство и геодезия се проведе Двадесет и първото общо събрание на Съюза на архитектите в България. Делегатите, изпълнили залата, коментираха идеалната, съюзно-организационната и финансово-стопанската дейност на съюза за периода м.юни 2007 г. – м. януари 2010 г. Разгорещените мнения, изказаните препоръки, предложенията за бъдещото развитие на САБ, оспорваните кандидатури при избора на нов председател на САБ говореха за активната позиция на архитектите и съпричастието им към проблемите на професионалния съюз, който тази година ще отбележи своята 45-годишнина.

При обсъждане на съюзната дейност в доклада бе посочено, че една от основните теми през отчетния период, наболяла за цялото общество, е била темата: „Паметта на града - наследство в риск". Целта да се провокира обществеността към съпричастност и да се събуди отношението на отговорните институции към рушащата се архитектурна памет, е била осъществена чрез експонирането на изложбата в градовете Варна, Бургас, Пловдив, София, като част от общонационален апел за съхраняване на културната памет на България. Реализирана е кампанията за Дунавското крайбрежие, третираща устройствените проблеми на крайречната територия. За 2009 г. акцентът е бил съсредоточен върху състоянието на конкурсното дело в проектирането. Осъществени са били впечатляващи пътуващи изложби, среща-дискусия за архитектурното наследство на София, активно включване в обсъжданията на новия закон за културното наследство и др. Освен цитираните акции, следва да се отбележи високото ниво на проведения през 2008 г. Национален преглед на българската архитектура - под патронажа на Президента на републиката, отново съвместно с КАБ и паралелния Софийски архитектурен салон „Къщата”. В рамките на Прегледа е проведена и конференция на тема: „Накъде върви българската архитектура”. Много добре са били организирани и регионалните прегледи в Бургас, Варна, Русе, Плевен, Велико Търново (обобщаващ по¬следните 5 години).

Извън тези централни събития в сферата на идеалната дейност следва да бъдат отбелязани проведените конференции, организирани от ЦУ:

• „100 години от рождението на проф.арх. Любен Тонев”- съвместно с Центъра по архитектурознание към БАН;

• „Проблеми на българските манастири”- съвместно с Фондация „Кольо Фичето-Захари Зограф77;

• „Епохата на Цар Фердинанд” (конференции във Варна и в София) - съвместно със Съюза на ландшафтните архитекти и обществени сдружения;

• „Културното наследство в жилищната среда и качествата на модерния начин на живот” - съвместно с Института по социология към БАН;

Ежегодно са провеждани и Академичните архитектурни четения - съвместно с Центъра по архитектурознание към БАН. За осъществяване на предвидената в мандатната програма на САБ национална конференция „Архитектура и устойчиво раз¬витие”, САБ е обединил усилията си с КАБ, УАСГ и Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект”. Инициативата ще завърщирмира със заключителното събитие - семинар, конференция и архитектурна изложба през март 2010 г.

От дискусиите, проведени от дружествата, се отличават организираните обществено значими обсъж¬дания на Общите устройствени планове на София, Пловдив, Варна, както и по-конкретните теми в: дружество Пловдив -„Бъдещето на Античния форум”, дружество Бургас -„Морската градина”, ССА -„Високите сгради в София”, „Пл.”Славейков” - настояще и бъдеще”. Много са и инициативите, свързани с редица чествания , юбилеи, изложби и др.

Усилия са полагани и в посока приобщаване на младите архитекти и студенти по архитектура към дейността на съюза. Организирани са били „Архитектурна работилница - Къро"- София; младежки пленер „Центъра на ж.к. Младост – София”, студентски пленер „Детски културно-увеселителен център в Морската градина", Бургас; младежки пленер „Екотримонциум 2009 - река Марица, Новото лице на Пловдив”, в ТБ„Св. Св. Кирик и Юлита", конкурс за най-добър дипломен проект., награда „Студент на годината", 2 броя годишни стипендии - УАСГ; представяне в САБ и защита на курсови проекти на студенти от ВСУ „Любен Каравелов"- в ЦДА; изложба на дипломни проекти на студенти от Варненския архитектурен факултет в ЦДА; домакинство на младежкия пленер на МАА; срещи и дискусии с участието на Асоциацията на студентите по урбанизъм - в ЦДА; учебен модул 2009 - ССА, София и др.

Друга, изключително важна насока на дейността на САБ е социалната. Съюзът винаги е бил обърнат не само към проблемите на обществото, но и към своите членове. Не малко внимание и средства са заделяни, за да бъдат подпо¬магани и да не се чувстват изолирани и забравени архитекти в тежко финансово и социално положение, особено - по-възрастните. Важно място в дейността на САБ е заемала финансово-стопанската дейност, като двата традиционни източника на финансови приходи са членският внос и стопанисването на имотите на съюза. От началото на 2009 г. обаче приходите от наемани имоти систематично спадат, в следствие на кризистните ограничения. Проблемите, които са възникнали в следствие на това не са малко.

Към настоящия момент САБ управлява 50 имота в цялата страна, от които 56% - под управление на дружествата; 20% - в творчески бази и домове и останалите 24% - под управление на Централното ръководство. Принципната схема на разпределение на приходите отдаден имот е: 20% от наема остава в дружеството (там където то го управлява), а 80% се превежда в ЦР. За пре¬разпределяне от 28 дружества в страната, 15 имат собствени приходи от стопанисвани имоти, 13 разчитат на приходи от членски внос и финансова подкрепа от ЦР за своята дейност. Дружествата в София нямат обособени имоти за управление и допълнителни приходи. Членската структура е в приблизително съотношение: 1400 члена в София и 800 члена в страната.

В изказванията си делегатите разискваха цялостната дейност и насоките за бъдещото развитие на САБ. Отправени бяха критични бележки и споделени конструктивни виждания. Основните предложения бяха свързани с активизиране на законодателните инициативи на САБ, издигане авторитета и статута на архитектурната професия, децентрализация на дейността на съюза и даване на по-широки правомощия на регионалните дружества. Колегията иска промени в Закона за обществените поръчки с цел синхронизиране с Наредбата за провеждане на архитектурни конкурси при инвестиционното проектиране и устройственото планиране. Освен това желанието е САБ да предизвика законодателна инициатива за създаване на Закон за архитектурата, какъвто съществува в някои европейски държави, да стане инициатор за създаване на Съвет на председателите на творческите съюзи в България, който да работи в защита на културното развитие. Общото събрание избра нов председател и нови ръководни органи – управителен и контролен съвет. Новият председател е арх. Георги Бакалов, получил 62 гласа. В управителния съвет влизат 10 архитекти от София и 6 от страната. Поради големия брой предложения за промени в Устава на съюза, делегатите решиха обсъждането му и набирането на нови предложения да продължи до следващото Общо събрание, което ще се проведе през 2010 г. Те дадоха мандат на Комисията по устава на САБ, избрана да действа по време на настоящото Общо събрание, да продължи дейността си до следващото, като координира и обработва предложенията, постъпили от дружествата и отделните членове.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател на УС на САБ – Георги Бакалов

Членове:

Здравец Хайтов

Светлозара Шаханова

Валери Врабчев

Васил Вълчев

Лило Попов

Евлоги Цветков

Мая Божашка

Долорес Попова

Бойчо Бойчев

Росен Савов

Любомир Пеловски

Росица Златанова

Веселина Тихова

Петър Червеняшки

Иван Чолаков

Илко Николов

Венцислав Илиев

Васил Тинчев


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Председател – Константин Коцев

Членове:

Станчо Веков

Иван Иванов