amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

Между модата и архитектурата винагие е имало сложна и странна връзка и прилика. Бихме могли да разглеждаме и двете като обвивка на човешкото тяло - разликата най-вече е в мащаба и материята. Въпреки това има ясна кореспонденция между архитектурни и модни стилове. Така като в момента, в който се е родил барока е имало определен помопозен предпочитан начин на обличане, по същия начин епохата на минимализма в архитектурата отбелязва промяна и в модните тенденции. Ако си поставим за задача бихме могли да олицетворим всяко течение в модата със сходно такова в архитектурата. Връзката е по-скоро подсъзнателна и отразява глобалните промени в общественото възприемане на света и красотата. До скоро архитектурните теоретици твърдяха, че сме в епохата на постмодернизма, където всичко е заемка, фрагмет и колаж на минали епохи, но напоследък с развитието на компютърните технологии може би сме преминали в нова епоха на компютъризация, нещо което се отнася в пълна степен и за модната индустрия.