amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
БългарскиRussianItalianEnglish
 
print magazineAMC Aspects
Аrchitecture Мanagement Сonstruction

60 ГОДИНИ В СЛУЖБА НА АРХИТЕКТУРАТА И ЛАНДШАФТА

Rashko Robev

Доц. д-р арх. Рашко Робев навърши 90 години – един юбилей на достоен за уважение професионалист, архитект и педагог. Ние хората, които десетилетия работихме активно с него, констатираме, че забързани във всекидневието, не забелязваме как неусетно летят годините, а арх. Робев успява да съхрани дръзновението и младежкия полет на духа. Богатата му ерудиция, изключително емоционалното му слово, натрупаният с годините огромен житейски и професионален опит, защитени с голяма по обем и качество научна и проектантска продукция, го правят ценен събеседник, широко известен като учен в България и далеч зад нейните предели. 90-годишният юбилей на арх. Рашко Робев е повод да припомним на архитектурната колегия неговата многостранна научно-изследователска, проектантска, педагогическа, експертна и консултантска дейност.

Rashko Robev

Рашко Робев е роден в един от най-европейските градове на България – Русе. Завършва гимназия и военно училище в София. Участва в Отечествената война. След раняването му се завръща и работи като преподавател във Военното училище. През 1951г. завършва второ висше образование -“Архитектура” в Държавната политехника в София. Още като дипломант се насочва към изучаване проблемите на градинско-парковото изкуство и архитектурно-градоустройственото наследство на селищата по българските земи от епохата на нашето Възраждане. Това увлечение определя и бъдещите му професионални интереси. Десетилетията на ползотворен труд обогатяват нашата техническа публицистика със стотици книги, студии, статии, проекти, реализации, рецензии, експертизи, доклади на арх. Робев в областта на устройството на ландшафта, градоустройството и паркоустройството.

Rashko Robev

Като проектант и ръководител на ателие в проектантската организация “Софпроект” (1951–1954 г.), арх. Робев участва в разработването на зелената система в Общия градоустройствен план на столицата, на проекта за парк „Витоша” и проектите за редица градски паркове и градини – Западния парк, парка “Владимир Заимов” (днес “Оборище”), Градската градина и други. През периода 1954 – 1967 г. работи в Института по градоустройство и архитектура към Българската академия на науките и в Научния институт по териториално устройство, градоустройство и архитектура. Разработва проблемите на “Природната среда” на Единния териториално-устройствен план на България. През 1963 г. се хабилитира и получава научното звание “Старши научен сътрудник – II степен”.

Rashko Robev

От 1967 г. арх. Рашко Робев работи като преподавател във Висшия лесотехнически институт (днес Лесотехнически университет). Избран е за доцент и ръководител на катедра “Озеленяване” (по-късно “Ландшафтна архитектура”. В продължение на 16 години арх. Робев преподава “Устройство на ландшафта”, а през различни години и “Градоустройство” (понастоящем - “Градоустройство и териториално устройство”) и ”Озеленяване на населените места” (понастоящем - “Паркоустрояване на селищата”). Той е един от хората, на чиито усилия държим развитието и утвърждаването у нас на специалността „Ландшафтна архитектура”. Повече от четвърт век (1956 – 1983 г.) с пословична последователност и любов арх. Робев изучава националното ни наследство и разработва дисертация на тема: “Националното наследство, съхранено в природата, селището, дворовете и градините на града-музей Копривщица”, която защитава през 1983 г. и получава научната степен “Кандидат на архитектурните науки” (понастоящем - “Доктор по архитектура”). През същата 1983 г. е избран за индивидуален член на Международния съюз на ландшафтните архитекти (IFLA).

Rashko Robev

Основните направления в неговите изследвания са:
• Териториално устройство и градоустройство;
• Устройство на ландшафта и опазване на природната среда;
• Паркоустройство в селищна и природна среда;
• Горите като елемент на ландшафта и среда за отдих (научни изследвания за ландшафта в планините: Витоша, Люлин, Рила, Родопите);
• Устройство на речните ландшафти (научни изследвания за ландшафта по реките: Дунав, Янтра, Тунджа);
• Национално градинско-парково наследство.

Тази дейност е отразена в стотици публикации у нас и в чужбина, докладвана е на редица конгреси, научно-теоретични конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и други професионални форуми.

Rashko Robev

Преподавател по призвание - десетилетия от живота си арх. Рашко Робев посвети на младото поколение ландшафтни архитекти. Стотици са студентите, които носят през годините спомена за обаятелния преподавател и човек, за големия професионалист. Признание за неговата дългогодишна преподавателска, научно-изследователска и проектантска работа е награждаването му през 1996 г., по-случай 75-годишният му юбилея, с “Почетния знак” на Лесотехнически университет, София. Освен в Лесотехническия университет арх. Робев работи във Факултета по “Екология и опазване на природната среда” към Техническия университет във Варна и в редица програми на Нов Български университет в София през 90-те години на миналия век. Рашко Робев е човек с активна обществена и професионална позиция като член на Съюза на архитектите в България и дългогодишен председател на Националния клуб по ландшфатна архитектура. Работил е като член на Съюза за защита на природата, член на Националния съвет за паметниците на културата към Министерството на културата, член на редица научни съвети, работни групи, комисии, обществени организации.

В дългият низ от отличия, с които е удостояван, най-значимите са:


• “Златен медал” за проект на “Българска градина” на Международната паркова изложба в град Олмоутц, Чешката република – 1982 г.;
• “Златен медал” за проект на “Българска къща – двор и градина” на Международната паркова изложба “ЕКСПО-90” в Осака, - Япония – 1990 г.,
• Европейската награда “Грижа за Земята” на фондация “Йохан Волфганг фон Гьоте” за цялостната му научна, педагогическа и проектантска дейност– 1990 г.

Член-кореспондент
проф. арх. Атанас Ковачев,
доктор на архитектурните науки